به منظور تحقق اهداف رگولاتوري و ايفاي وظايف و اختيارات حاكميتي ، نظارتي و اجرايي سازمان براساس ماده 4 اساسنامه نسبت به ايجاد واحدهاي سازماني در مناطق مختلف كشور اقدام نموده است.
يكي از مناطق سازمان، اداره كل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منطقه شمال مي باشد. از عمده وظائف اين اداره كل اجراي بند 6 ماده 6 اساسنامه سازمان در خصوص نظارت بر عملكرد دارندگان پروانه ها در چارچوب مفاد پروانه هاي صادر شده و رسيدگي به تخلفات و ملزم نمودن آنها به انجام تعهدات و وظايف از طريق اخطاريه يا لغو موقت و يا دائم امتيازها و پروانه هاي بهره برداري در مناطق تحت پوشش شامل استان هاي تهران، البرز، سمنان و مازندران مي باشد.
استان تهران با جمعيتي بالغ بر 13 ميليون نفر ( 20% جمعيت كل كشور) بزرگترين استان از لحاظ بازار مصرفي بوده و از آنجائيكه تمركز دارندگان پروانه در كليه بخش هاي ارتباطي، راديويي و فناوري اطلاعات در اين استان بوده لذا اين امر موجب مي گردد كه وظيفه اين منطقه از لحاظ نظارتي و اجرايي از حساسيت و اهميت ويژه اي برخوردار گردد.


 
 
  سامانه رسيدگي به شكايات 
 
 


 
 
تعداد بازدید از سایت 65933 تعداد بازدید از صفحه 21704 افراد آنلاین 1 کاربران آنلاین 0 میهمان آنلاین 1
 
 
 
 • تعهدنامه 2

  تعهدنامه

  (موضوع بند 2 مصوبه شماره 143 مورخ 28/03/91 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات )

   

  اينجانب/اينجانبان.................................................. صاحب/صاحبان امضاء مجاز شركت .............................. در راستاي اجراي بند 2 مصوبه شماره 143 مورخ 28/03/91 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، تقاضاي صدور پروانه ISP در استان ..................... را دارم/داريم و بدينوسيله متعهد مي­شوم/مي­شويم كه در مهلت مقرر در بند 11-2 دستورالعمل صدور پروانه عرضه خدمات اينترنت نسبت به ارايه درخواست تمديد پروانه اقدام نمايم/نماييم؛ در غير اينصورت مطابق مفاد ضوابط و دستورالعمل اجرايي صدور پروانه عرضه­كنندگان خدمات اينترنت (مصوب جلسه شماره 19 مورخ 03/10/85 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات) و مصوبه جلسه شماره 143 مورخ 28/03/91 و ساير مصوبات كميسيون ياد شده نسبت به پرداخت جرايم مربوطه اقدام نمايم/نماييم.

  بديهي است در صورت احراز وقوع هرگونه تخلف و يا پايبند نبودن به مفاد مصوبه­هاي كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي حق خواهد داشت از ادامه فعاليت جلوگيري يا از تمديد اجازه فعاليت

 • تعهدنامه1

  تعهدنامه

  (موضوع بند 2 مصوبه شماره 143 مورخ 28/03/91 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات )

   

  اينجانب/اينجانبان.................................................. صاحب/صاحبان امضاء مجاز شركت .............................. داراي پروانه عرضه خدمات اينترنت (ISP) شماره .............................. به تاريخ ................... در استان ................... در راستاي اجراي بند 2 مصوبه شماره 143 مورخ 28/03/91 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، تقاضاي تمديد پروانه را دارم/داريم و بدينوسيله متعهد مي­شوم/مي­شويم كه در مهلت مقرر در بند 11-2 دستورالعمل صدور پروانه عرضه خدمات اينترنت نسبت به ارايه درخواست تمديد پروانه اقدام نمايم/نماييم؛ در غير اينصورت مطابق مفاد ضوابط و دستورالعمل اجرايي صدور پروانه
  عرضه­كنندگان خدمات اينترنت (مصوبه جلسه شماره 19 مورخ 03/10/85 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات) و مصوبه جلسه شماره 143 مورخ 28/03/91 و ساير مصوبات كميسيون ياد شده، نسبت به پرداخت جرايم مربوطه اقدام نمايم/نماييم.

  بديهي است در صورت احراز وقوع هرگونه تخلف و يا پايبند نبودن به مفاد مصوبه­هاي كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي حق خواهد داشت از ادامه فعاليت جلوگيري يا از تمديد اجازه فعاليت خودداري نمايد.

 • تمديد آگهي شماره 05/ق/۹5
  نظارت بر عمليات ايجاد و احداث سايت هاي پايش راديوئي
 • آگهي شماره 05/ق/۹5

   نظارت بر عمليات ايجاد و احداث سايت هاي پايش راديوئي

 • آگهي شماره ۰۳/ق/۹۳
  بررسي پوشش شبكه اپراتورهاي سيار در سطح شهرها و جاده هاي اصلي، فرعي و ريلي در استان هاي تهران و البرز
 • آگهي شماره ۰۲/ق/۹۳
  "ساماندهي الكترونيكي اسناد و خريد نرم افزار
 • آگهي استعلام ۰۱/ق/۹۳
  دعوت از پيمانكاران (حقوقي) واجد شرايط جهت "بررسي پوشش شبكه اپراتورهاي سيار در سطح شهرها و جاده هاي اصلي، فرعي و ريلي در استان هاي مازندران و سمنان "
 

اطلاعات

   
 
Powered by Tetis PORTAL